> วิธีการตั้งเวลาและวันที่ > วิธีการตั้งเวลาและวันที่

วิธีการตั้งเวลาและวันที่

วิธีการตั้งเวลาและวันที่

หากต้องการกำหนดวันที่โดยอิสระ ให้ดูที่ วันที่ (วันในสัปดาห์).

บางรุ่นอาจไม่มีวันที่/วันในสัปดาห์

การตั้งเวลา

 1. ดึงเม็ดมะยมออกมาจนถึงคลิกที่สอง

 2. ดึงเม็ดมะยมออกมาถึงคลิกที่สอง เมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา เข็มวินาทีหยุดลงทันที

  สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาปลดล็อคเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

  V131D_Set Time-2-1
 3. หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเวลา

 4. ในการตั้งเวลาให้เที่ยงตรง ให้หมุนเข็มนาทีไป 4 ถึง 5 นาทีล่วงหน้า แล้วหมุนกลับไปที่เวลาที่ถูกต้อง

  V131D_Set Time-2-2
 5. ดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติตามสัญญาณเวลา

 6. บริการสัญญาณเวลาโทรศัพท์จะมีประโยชน์สำหรับการตั้งเข็มวินาที

  สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาล็อคเม็ดมะยมหลังใช้งาน

  V131D_Set Time-2-3

วันที่ (วันในสัปดาห์)

รุ่นที่แสดงวันที่/วันในสัปดาห์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้วันที่เปลี่ยนแปลงทุกๆ 24 ชั่วโมง

วันที่ (วันในสัปดาห์) จะเปลี่ยนประมาณ 12.00 นาฬิกาเที่ยงคืน หากตั้งค่า AM/PM ไม่ถูกต้อง วันที่จะเปลี่ยนเวลา 12.00 น.

ข้อควรระวัง

อย่าตั้งวันที่ (วันในสัปดาห์) ภายในกรอบเวลาต่อไปนี้ การแก้ไขวันที่ในช่วงเวลานี้อาจทำให้เกิดปัญหาเช่นวันที่ไม่สามารถเปลี่ยนในวันถัดไปหรืออาจทำให้เกิดความเสียหาย

รุ่นที่แสดงวันที่: 21.00 น. ถึง 01.00 น

รุ่นที่แสดงวันที่/วันในสัปดาห์: 21.00 น. ถึง 04.00 น

 1. ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

 2. สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาปลดล็อคเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

  V131D_Set Time-3-1
 3. หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งวันที่ (วันในสัปดาห์)

 4. วันในสัปดาห์สามารถแสดงเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้ตามที่คุณต้องการ

  บางรุ่นจะแสดงวันที่และวันในสัปดาห์ในลำดับย้อนกลับ

  V131D_Set Time-3-2 + How to set Date 3-2

  วันที่ *

  วันของสัปดาห์*

 5. ดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ

 6. สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาล็อคเม็ดมะยมหลังใช้งาน

  V131D_Set Time-3-3

การปรับวันที่ในช่วงสิ้นเดือนด้วยตัวเอง

มีความจำเป็นต้องปรับวันที่เมื่อสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์และเดือนที่มี 30 วัน

บางรุ่นอาจไม่มีวันที่/วันในสัปดาห์

ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับวันที่ในช่วงเวลา A.M. ในวันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่มี 30 วัน

นาฬิกาจะแสดงเป็นวันที่ ”31” แทนวันที่ ”1” ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

หมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งวันที่เป็น ”1” จากนั้นดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติ

บางรุ่นจะแสดงวันที่และวันในสัปดาห์ในลำดับย้อนกลับ

สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาล็อคเม็ดมะยมหลังใช้งาน

V131D_Set Time-3-4

ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการแก้ไขวันที่ภายในกรอบเวลาต่อไปนี้ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหาย

รุ่นที่แสดงวันที่: 21.00 น. ถึง 01.00 น

รุ่นที่แสดงวันที่/วันในสัปดาห์: 21.00 น. ถึง 04.00 น