LumiBrite ที่ใช้ในนาฬิกา Seiko คืออะไร

LumiBrite คือสารเรืองแสงชนิดใหม่ที่ให้ความสว่างมากกว่าและเป็นระยะเวลานานกว่าสารเรืองแสงทั่วไป LumiBrite ปราศจากสารที่เป็นกัมมันตภาพรังสีจึงปลอดภัยสำหรับทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อม