ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

Corporate Data

ชื่อบริษัท

Seiko Watch Corporation
Seiko Group Corporation

วันที่เริ่มดำเนินกิจการ

กรกฎาคม ค.ศ. 2001

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

5,000 ล้านเยน

จำนวนพนักงาน

412 (ณ มีนาคม ค.ศ. 2017)
2,421 (นับรวมบริษัทย่อย ณ มีนาคม ค.ศ. 2017)

ลักษณะของธุรกิจ

การวางแผนและการขายนาฬิกาในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ

Shinji HATTORI

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Akio NAITO

กรรมการบริหารผู้มีอำนาจลงนาม

Minoru ISHIGURO

กรรมการบริหารอาวุโส

Yoshikatsu KAWADA

กรรมการดำเนินงาน

Akira TAKAKURA

Naoaki TANIMURA

Munehisa SHIBASAKI

กรรมการบริหาร

Shuji TAKAHASHI

Kiyoko NIWASAKI

Hiromi KANAGAWA

ผู้ตรวจสอบบัญชี

Tetsu MATSUDA

Haruhiko TAKAGI

Taku YONEYAMA

ผู้บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

Kiyomi TANEMURA

Katsuyoshi  TAKIZAWA

Shuichiro SEKI

Tatsuya ASAMI

Takeshi ONO

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

26-1, Ginza 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8118, Japan