Corporate Data

ชื่อบริษัท

Seiko Watch Corporation
Seiko Holdings Corporation

วันที่เริ่มดำเนินกิจการ

กรกฎาคม ค.ศ. 2001

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

5,000 ล้านเยน

จำนวนพนักงาน

412 (ณ มีนาคม ค.ศ. 2017)
2,421 (นับรวมบริษัทย่อย ณ มีนาคม ค.ศ. 2017)

ลักษณะของธุรกิจ

การวางแผนและการขายนาฬิกาในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ

Shinji HATTORI

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Akio NAITO

กรรมการบริหารผู้มีอำนาจลงนาม

Minoru ISHIGURO

กรรมการบริหารอาวุโส

Taku YONEYAMA

Hiroshi NAKAHARA

กรรมการผู้จัดการ

Hiromi KANAGAWA

Yoshikatsu KAWADA

กรรมการดำเนินงาน

Teruyo ISHIMARU

Akira TAKAKURA

กรรมการบริหาร

Yoshinobu NAKAMURA

Shuji TAKAHASHI

Hideo HATTORI

Kiyoko NIWASAKI

ผู้ตรวจสอบบัญชี

Atsushi KANEKO

Yutaka NISHIMURA

Haruhiko TAKAGI

ผู้บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

Yasunori HAGIWARA

Naoaki TANIMURA

Kiyomi TANEMURA

Katsuyoshi TAKIZAWA

Shuichiro SEKI

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

26-1, Ginza 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8118, Japan