Oceania

Australia

Seiko Australia Pty. Ltd.

Indirizzo

PO BOX 314 North Ryde NSW 1670, Australia

Tel.

+61-2-9805-4777

Fax

+61-2-9887-3736

E-mail

salesdesk@seiko.com.au

Sito web

http://www.seiko.com.au/

Nuova Zelanda

Seiko Australia Pty. Ltd. Filiale della Nuova Zelanda

Indirizzo

226A Bush Road, Albany Auckland 0632, Nuova Zelanda

Tel.

+64-(0)9-415-5668

Fax

+64-(0)9-415-5661

Sito web

http://www.seiko.co.nz/