SEIKO SINCE 1881

มนุษย์ นโยบายกลุ่มบริษัทมนุษย์ นโยบายกลุ่มบริษัท

นโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

ในฐานะสมาชิกของกลุ่มบริษัท Seiko เราจะปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของเราซึ่งยึดหลักวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทของเรา

มนุษย์ กิจกรรมอื่น ๆ

PAGE TOP