> วิธีการใช้งาน > รหัสสัญญาณการอพยพฉุกเฉิน (เฉพาะรุ่นที่มีรหัสสัญญาณการอพยพฉุกเฉินเท่านั้น)

รหัสสัญญาณการอพยพฉุกเฉิน (เฉพาะรุ่นที่มีรหัสสัญญาณการอพยพฉุกเฉินเท่านั้น)

สัญญาณฉุกเฉินที่สำคัญ 9 ประการที่ส่งจากพื้นดินไปยังเครื่องบินจะแสดงบนหน้าปัด

Emergency distress signal code

Y

:

YES (ใช่)

N

:

NO (ไม่)

code AW

:

ALL WELL (ทุกอย่างยังดีปกติ)

code NU

:

NOT UNDERSTOOD (ไม่เข้าใจ)

K

:

INDICATE DIRECTION TO PROCEED(ระบุทิศทางในการดำเนินการ)

X

:

UNABLE TO PROCEED (ไม่สามารถดำเนินการได้)

:

REQUIRE DOCTOR (ต้องการแพทย์)

II

:

REQUIRE MEDICAL SUPPLIES (ต้องมีเวชภัณฑ์)

F

:

REQUIRE FOOD AND WATER (ต้องการอาหารและน้ำ)

การใช้งานทั่วไป

หากอยู่ในภาวะลำบาก ควรเขียนสัญลักษณ์เหล่านี้ไว้บนพื้นสำหรับยานค้นหาและกู้ภัย/ฝ่ายต่างๆ
สัญลักษณ์ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 10 ตารางเมตร ตัวละครควรเป็นแนวเหนือ-ใต้
บนหิมะ ป้ายควรขุดเป็นร่องหรือยกขึ้นเพื่อให้สามารถอ่านได้ผ่านการแรเงา

ควรใช้เสื้อผ้าและอุปกรณ์หากความแข็งแรงของร่างกายไม่เพียงพอ ควรใช้หญ้า ต้นไม้ หรือหิน หากมีบริเวณใกล้เคียง

ในการปฏิบัติการกู้ภัย เครื่องบินอาจใช้ลำโพงและท่อสื่อสารเพื่อติดต่อกับฝ่ายต่างๆ ที่ระดับพื้นดิน แต่บุคคลที่อยู่ในความทุกข์ยากจะพบว่าเป็นการยากที่จะตอบกลับ อย่างไรก็ตาม การรู้วิธีการตอบกลับเหล่านี้สามารถช่วยให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม