> วิธีการใช้งาน > วิธีตั้งเวลาและเข็ม 24 ชั่วโมง (4R39)

วิธีตั้งเวลาและเข็ม 24 ชั่วโมง (4R39)

 1. ดึงเม็ดมะยมออกมาจนถึงคลิกจังหวะที่หนึ่งแล้วทำการตั้งเวลา

 2. สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาปลดล็อคเม็ดมะยมก่อนใช้งาน

  ดึงเม็ดมะยมออกมาจนถึงคลิกจังหวะที่หนึ่ง เมื่อเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา เข็มวินาทีจะหยุดเดินทันที

  หมุนเม็ดมะยมเพื่อตั้งเวลาที่ถูกต้อง เข็มชั่วโมงและเข็มแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงจะเคลื่อนที่สอดคล้องกัน ดังนั้นให้ตรวจสอบการตั้ง AM/PM ด้วยเข็มแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงขณะตั้งเวลาปัจจุบัน

  6R35_Set Date and Time-1-2 + How to set Date_Time 1-2

  ดึงเม็ดมะยมออกมาหนึ่งคลิก

 1. ดันเม็ดมะยมกลับเข้าสู่ตำแหน่งปกติตามสัญญาณเวลา

 2. เข็มวินาทีจะเริ่มเดินทันที

  บริการสัญญาณเวลาโทรศัพท์จะมีประโยชน์สำหรับการตั้งเข็มวินาที

  สำหรับรุ่นที่ใช้เม็ดมะยมแบบล็อคด้วยสกรู กรุณาล็อคเม็ดมะยมหลังใช้งาน

ข้อควรระวัง

กลไกของนาฬิกากลไกนั้นแตกต่างจากนาฬิกาควอทซ์ เมื่อตั้งเวลา ให้แน่ใจว่าได้ย้อนเข็มนาทีกลับก่อนเวลาที่ต้องการเล็กน้อย แล้วหมุนไปยังเวลาที่แน่นอน