SEIKO SEIKO
  • Enamel Craftsman Mitsuru yokosawa
  • The Micro Artist Studio Watchmaker Yoshifusa Nakazawa
  • Lacquer Artist Isshu Tamura

© Seiko Watch Corporation

© Seiko Watch Corporation