Saudi Arabia

Al-Hussaini & Al Yahya Investment Group (Service Centers)

Address Al-Hussaini Center, AI Dahab Str, Al-Hindawiyyah, PO Box 1991, Jeddah-21441
Tel +966-12-647-8888 Ext.106
Fax
+966-12-648-6666
E-mail spareparts@huyagroup.com

Al-Hussaini & Al Yahya Investment Group (Service Centers)

Address Al-Yahya Center, Al-Washim Str, PO Box 21987, Riyadh-1148
Tel +966-11-408-1111 Ext.215
Fax +966-11-408-2222

Al-Hussaini Commercial Center

Address Al-Hussaini Center, 1st Str, Damman, PO Box 284, Damman-31411
Tel +966-13-831-1111 Ext.724
Fax +966-13-831-0111

Al-Hussaini & Al Yahya Investment Group (Service Centers)

Address 1st Floor, Barakat Commercial Center, Al-Sultana Street, PO Box 719, Medinah
Tel +966-14-829-2800 Ext 11
Fax +966-14-829-2201

Al-Hussaini & Al Yahya Investment Group (Service Centers)

Address 2nd Floor, SAFA Tower (Office building), Al- Aziziyah Street, PO Box 2058, Makkah Al-Mukaramah
Tel +966-12-527-7999
Fax +966-12-527-7888

Al-Hussaini & Al Yahya Investment Group (Service Centers)

Address Saeed Al-Rufaidi Bldg., King Fahad Str., PO Box 1504,Khamis-Mushait
Tel +966-17-222-2139
Fax +966-17-223-1440

Al-Hussaini & Al Yahya Investment Group (Service Centers)

Address Al-Hussaini Bldg., Medinah Road, PO Box 1420, Buraidah
Tel +966-16-381-9392
Fax +966-16-381-8692