Italy

Seiko Italia. Sede secondaria italiana di Seiko France SAS

AddressVia Giovanni da Udine 34, 20156 Milano
Tel800 68 35 21
Fax02 38 09 34 70
E-mail
infoseiko@seiko.it
Web
http://www.seiko.it/