SEIKO SEIKO
  • Artesano del esmalte Mitsuru Yokosawa
  • Artista relojero del Micro Artist Studio Yoshifusa Nakazawa
  • Artista de la laca Isshu Tamura

© Seiko Watch Corporation

© Seiko Watch Corporation