Seiko Italia. Sede secondaria italiana di Seiko France SAS

Address

Via Giovanni da Udine 34, 20156 Milano

Tel

800 68 35 21

E-mail

infoseiko@seiko.it

Web

https://www.seikowatches.com/it-it