SEIKO SEIKO
  • Artesão do Esmalte Mitsuru yokosawa
  • O relojoeiro do Micro Artist Studio Yoshifusa Nakazawa
  • Artista de Laca Isshu Tamura

© Seiko Watch Corporation

© Seiko Watch Corporation