SEIKO SEIKO
  • Enamel Craftsman Mitsuru Yokozawa
  • The Micro Artist Studio Watchmaker Yoshifusa Nakazawa
  • Lacquer Artist Isshu Tamura

© 2018 Seiko Watch Corporation.

© 2018 Seiko Watch Corporation.